Main Menu

Satish Mahana

Satish Mahana

Full Name Satish Mahana
AGE 51
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Maharajpur (Kanpur Nagar)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Late Ram Avtar Mahana
ADDRESS 3 Harjendar Nagar Kanpur Nagar