Main Menu

Krishna Dev Bhandari

Full Name Krishna Dev Bhandari
AGE 50
STATE Punjab
CONSTITUENCY Jalandhar North
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Sh. Chanan Ram
ADDRESS 61 Seth Hukam, Coloni, Jalandhar City