Main Menu

Harshvardhan Bajpai

Full Name Harshvardhan Bajpai
AGE 36
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY ALLAHABAD NORTH (ALLAHABAD)

PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
S/o|D/o|W/o Ashok Kumar Bajpai
ADDRESS 109, Rambagha Allahabad Uttar Pradesh